Japanese Knife

Kai Seki Magoroku Japanese Knife 165mm Save $17.40
Kai Seki Magoroku Nakiri Knife 165mm Save $16.00