Japanese Knives

Japanese Knives

Kai Seki Magoroku Japanese Knife 165mm
x