Japanese Knives

Kai Seki Magoroku Japanese Knife 180mm Save $27.80
Kai Seki Magoroku Deba 180mm Save $19.80